Как да инсталирате Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) на Ubuntu

Как да инсталирате Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) на Ubuntu

Стекът „LAMP“ е група ot софтуер с отворен код, който обикновено се инсталира заедно, за да позволи на сървър да хоства динамични уебсайтове и уеб приложения, написани на PHP. Този термин е акроним, който представлява операционната система L inux с уеб сървъра A pache. Данните на сайта се съхраняват в база данни M ySQL, а динамичното съдържание се обработва от P HP.

Тази статия ще ви води стъпка по стъпка през процеса на инсталация. Всеки етап е обяснен подробно и лесно разбираемо.

Предварителни условия

За да инсталирате LAMP стек, трябва да имате следното:

 • Работеща инсталация на Ubuntu (сървър или десктоп версия).
 • Потребител с административни права (суперпотребител).

Актуализиране на системата

Преди да започнете, е важно да актуализирате системата си. Отворете терминал и изпълнете следните команди:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Това ще се увери, че всички пакети са актуални.

Инсталиране на Apache

Apache е един от най-популярните уеб сървъри в света. За да го инсталирате, изпълнете следната команда:

sudo apt install apache2

Ще бъдете подканени да потвърдите инсталирането на Apache. Потвърдете, като натиснете Y, след това ENTER.

След инсталацията, стартирайте и проверете статуса на Apache:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl status apache2

Отворете браузъра си и отидете на http://your_server_ip. Трябва да видите страницата по подразбиране на Apache.

apache

За да се уверите, че Apache се стартира автоматично при рестартиране, използвайте:

sudo systemctl enable apache2

Инсталиране на MySQL

Сега, след като имате готов и работещ уеб сървър, трябва да инсталирате системата от бази данни, за да можете да съхранявате и управлявате данни за вашия сайт. MySQL е популярна система за управление на бази данни, използвана в PHP среди..

За да го инсталирате, изпълнете следната команда:

sudo apt install mysql-server

Когато бъдете подканени, потвърдете, като натиснете Y, след това ENTER.

След инсталацията, стартирайте и проверете статуса на MySQL:

sudo systemctl start mysql
sudo systemctl status mysql

За да защитите инсталацията на MySQL, изпълнете:

sudo mysql_secure_installation

Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете root парола и да конфигурирате други настройки.

Инсталиране на PHP

PHP е език за програмиране, широко използван за разработка на уеб приложения. За да го инсталирате, изпълнете следната команда:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

След инсталацията, проверете версията на PHP с:

php -v

Конфигуриране на Apache да използва PHP

Apache по подразбиране може да не използва PHP файлове. Трябва да конфигурирате Apache да разпознава PHP файловете. Отворете файла за конфигурация на Apache:

sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Ще изглежда така:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Преместете PHP индексния файл (маркиран по-горе) на първата позиция след спецификацията DirectoryIndex, както следва:

<IfModule mod_dir.c>
  DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Уверете се, че редът, съдържащ „index.php“ е пред другите индекси.

Запазете и затворете файла, след което рестартирайте Apache:

sudo systemctl restart apache2

Тестване на PHP

За да тествате PHP, създайте тестов PHP файл в директорията на уеб сървъра. Отворете терминал и изпълнете:

sudo vi /var/www/html/info.php

Добавете следния код във файла:

<?php
phpinfo();
?>

Запазете и затворете файла. Отворете браузър и посетете следния адрес:

http://your_server_ip/info.php

Трябва да видите PHP информацията за конфигурация, което означава, че PHP е успешно инсталиран и работи.

PHP информация

Настройка на MySQL за PHP

След като сте инсталирали MySQL и PHP, е необходимо да настроите MySQL за работа с PHP. Влезте в MySQL конзолата като root потребител:

sudo mysql -u root -p

Създайте нова база данни и потребител:

CREATE DATABASE mydatabase;
CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'myuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Инсталиране на phpMyAdmin (по избор)

phpMyAdmin е уеб базиран интерфейс за управление на MySQL бази данни. За да го инсталирате, изпълнете:

sudo apt install phpmyadmin

Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате phpMyAdmin. Уверете се, че сте избрали Apache2 като уеб сървър и активирайте dbconfig-common за автоматична настройка.

За да направите phpMyAdmin достъпен, създайте символна връзка:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

Това ще създаде символна връзка от директорията на phpMyAdmin към директорията на Apache.

Ако конфигурационният файл phpmyadmin.conf липсва, трябва да го създадете ръчно. Следвайте тези стъпки, за да създадете и конфигурирате файла правилно:

Създайте конфигурационния файл phpmyadmin.conf

Отворете нов файл за редактиране:

sudo vi /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

Добавете следното съдържание в phpmyadmin.conf

Копирайте и поставете следното съдържание в новосъздадения файл:

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
  Options FollowSymLinks
  DirectoryIndex index.php

  <IfModule mod_php7.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>
  </IfModule>

  <IfModule mod_php8.c>
    <IfModule mod_mime.c>
      AddType application/x-httpd-php .php
    </IfModule>
    <FilesMatch ".+\.php$">
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>
  </IfModule>

  <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    <RequireAny>
      Require all granted
    </RequireAny>
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    # Apache 2.2
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
  <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    <RequireAny>
      Require all granted
    </RequireAny>
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    # Apache 2.2
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </IfModule>
</Directory>

Запазете файла и излезте от редактора.

Активирайте новата конфигурация

Активирайте конфигурацията на phpMyAdmin и рестартирайте Apache:

sudo a2enconf phpmyadmin
sudo systemctl restart apache2

След като сте изпълнили всички горепосочени стъпки, отворете браузър и опитайте да достъпите phpMyAdmin отново:

http://your_server_ip/phpmyadmin/

phpmyadmin

Осигуряване на сървъра

За да осигурите вашия LAMP стек, следвайте тези стъпки:

 • Настройте силни пароли за всички потребители.
 • Деактивирайте root достъпа за SSH.
 • Настройте firewall с UFW.

За да активирате UFW и да разрешите трафик до Apache:

sudo ufw enable
sudo ufw allow 'Apache Full'

Заключение

Инсталирането на LAMP стек на Ubuntu е сравнително просто, но изисква внимание към детайлите. Следвайки горните стъпки, ще имате работещ уеб сървър, готов за разработка и хостване на уеб приложения. Не забравяйте редовно да актуализирате и осигурявате сървъра си, за да гарантирате неговата надеждност и безопасност.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...