Основни принципи и управление на файлове и директории в Linux

Основни принципи и управление на файлове и директории в Linux

Linux операционната система е известна със своята гъвкавост и мощна командна линия, която предоставя потребителите със значителен контрол над файловата система. Ще разгледаме подробно файловете и директориите в Linux, какво представляват, как се управляват и какви основни операции можем да извършваме.

Въведение във файловата система на Linux

Файловата система в Linux е йерархична и структурирана подобно на дърво. Най-горният елемент е кореновата директория, представена от символа “/”. Всеки файл и директория в системата е разположен под нея. От особено значение са някои от основните директории, като /bin (системни програми), /home (домашни потребителски директории) и /etc (конфигурационни файлове).

Файлове

Файловете в Linux се идентифицират чрез уникален идентификатор, наречен inode. Inode съдържа информация за файла, включително неговото име, размер, права за достъп и т.н.

Файловете могат да бъдат от различни типове, като текстови файлове, изпълними файлове, директории и т.н.

Директории

Директориите се използват за организиране на файлове. Директориите могат да съдържат други файлове и директории.

Операции с файлове и директории

В Linux могат да се извършват различни операции с файлове и директории, като:

 • Създаване – създаване на нов файл или директория
 • Преименуване – преименуване на файл или директория
 • Изтриване – изтриване на файл или директория
 • Копиране – копиране на файл или директория
 • Преместване – преместване на файл или директория
 • Отваряне – отваряне на файл за четене или писане
 • Затваряне – затваряне на отворен файл

Основни команди за работа с файлове и директории

ls – Изброяване на съдържанието на директорията

Командата ls се използва за извеждане на списък с файловете и директориите в текущата директория. Например:

ls

cd – Промяна на работната директория

С cd можем да променяме работната директория. Например, за да влезем в директорията “documents”:

cd documents

cp – Копиране на файлове

Командата cp позволява копиране на файлове от едно място на друго. Пример:

cp file1.txt /path/to/destination/

mv – Преместване на файлове

mv се използва за преместване на файлове и директории. Пример:

mv file1.txt /new/path/

rm – Изтриване на файлове

За изтриване на файл използваме командата rm. Внимателно при използването й, тъй като изтритите файлове не могат да бъдат възстановени от кошчето за боклук. Пример:

rm unwanted_file.txt

mkdir – Създаване на нова директория

С mkdir можем да създаваме нови директории. Например, за да създадем директория с име “new_folder”:

mkdir new_folder

rmdir – Изтриване на празна директория

rmdir се използва за изтриване на празни директории. Пример:

rmdir empty_directory

Права за достъп и собственик на файлове и директории

В Linux, всеки файл и директория имат свой собственик и група, както и права за достъп, които определят кой може да чете, пише и изпълнява този файл. Командите chown и chmod се използват за промяна на собственика и правата.

Правата за достъп определят кой може да достъпва и променя файла или директорията. Правата за достъп се определят с три цифри, като всяка цифра представлява различни права:

 • 0 – няма достъп
 • 1 – четене
 • 2 – писане
 • 4 – изпълнение

Например, правата за достъп 755 означават, че всеки може да чете и изпълнява файла, но само собственикът може да го променя.

Правата за достъп се разделят на три групи:

 • Собственик – това е потребителят, който е създал файла или директорията.
 • Група – това е групата, към която принадлежи собственикът.
 • Всеки друг – това са всички потребители, които не са собственикът или член на групата.

Собственик

Собственикът на файла или директорията има най-много права за достъп. Собственикът може да променя правата за достъп, да променя собственика и да изтрива файла или директорията.

Група

Групата има права за достъп, които са по-малко от правата на собственика, но по-големи от правата на “Всеки друг”. Членовете на групата могат да четат, пишат и изпълняват файла или директорията, но не могат да променят правата за достъп, да променят собственика или да изтрият файла или директорията.

Всеки друг

“Всеки друг” има най-малко права за достъп. Потребителите, които не са собственикът или член на групата, могат да четат само файла или директорията, ако правата за достъп позволяват това.

Промяна на правата за достъп

Правата за достъп могат да се променят с командата chmod. Например, за да промените правата за достъп на файла myfile.txt на 755, изпълнете следната команда:

chmod 755 myfile.txt

Тази команда ще позволи на всеки да чете и изпълнява файла, но само собственикът ще може да го променя.

Промяна на собственика

Собственикът на файла или директорията може да се промени с командата chown. Например, за да промените собственика на файла myfile.txt на потребителя ivan, изпълнете следната команда:

chown ivan myfile.txt

Тази команда ще направи потребителя ivan собственик на файла myfile.txt.

Архивиране и компресиране на файлове

tar – Създаване на архив

С tar можем да създаваме архиви от файлове и директории. Пример за създаване на архив от директория:

tar -cvf archive.tar /path/to/directory

gzip – Компресия на файл

gzip се използва за компресия на файлове. Пример:

gzip file.txt

Заключение

Linux предоставя множество инструменти и команди за управление на файлове и директории. Работата с тях е от съществено значение за системни администратори, програмисти и всеки, който използва Linux като операционна система. Познанието за основните команди и принципи на управление на файловата система е ключово за ефективна работа в Linux среда.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...