Разрешения за папка на Linux

Разрешения за папка на Linux

Разрешенията за папка в Linux определят какви действия могат да извършват потребителите или групите върху папката и нейното съдържание. Разрешенията се задават в три октета, по един за всеки от следните три вида потребители:

 • Собственик – потребителят, който е създал папката.
 • Група – групата, към която принадлежи собственикът на папката.
 • Всеки – всички останали потребители.

Във всеки октет има три бита, които определят следните разрешения:

 • Чeтение (r) – потребителят може да чете съдържанието на папката.
 • Запис (w) – потребителят може да създава, редактира и изтрива файлове в папката.
 • Изпълнение (x) – потребителят може да отваря папката.

Например, октет с стойност 700 означава, че собственикът има пълни права върху папката, групата има само право на четене, а всички останали потребители нямат никакви права.

Задаване на разрешения

Разрешенията за папка могат да се задават с помощта на командата chmod. Синтаксисът на командата е следният:

chmod [опции] [разрешения] [име на папка]

Опциите определят как ще се интерпретират разрешенията. Най-често използваните опции са:

 • -R – разрешенията ще се прилагат рекурсивно към всички подпапки и файлове в папката.
 • + – разрешенията ще бъдат добавени към съществуващите разрешения.
 •  – разрешенията ще бъдат премахнати от съществуващите разрешения.

Разрешенията могат да се зададат и като число, като всяка цифра в числото представлява един октет. Например, числото 700 е равнозначно на октетите 7, 0, 0.

ДействиеКоманда
Задаване на разрешения за собственикchmod [разрешения] [име на папка]
Задаване на разрешения за групаchmod g [разрешения] [име на папка]
Задаване на разрешения за всички останалиchmod o [разрешения] [име на папка]
Задаване на разрешения за всички потребителиchmod a [разрешения] [име на папка]
Добавяне на разрешенияchmod +[разрешения] [име на папка]
Премахване на разрешенияchmod -[разрешения] [име на папка]
Задаване на разрешения рекурсивноchmod -R [разрешения] [име на папка]

Разрешения

РазрешениеБуква
Чтениеr
Записw
Изпълнениеx

Примери

ДействиеКоманда
Задайте на собственика на папка пълни праваchmod 700 папка
Задайте на групата право на четене и на всички останали потребители право на изпълнениеchmod 744 папка
Добавете разрешение за запис на групатаchmod +w папка
Премахнете разрешението за изпълнение от всички потребителиchmod -x папка
Задайте разрешения рекурсивно за всички подпапки и файлове в папкаchmod -R 700 папка

За да зададете на собственика на папката пълни права, групата право на четене и на всички останали потребители без никакви права, използвайте следната команда:

chmod 700 папка

За да добавите разрешение за запис на групата, използвайте следната команда:

chmod +w папка

За да премахнете разрешението за изпълнение от всички потребители, използвайте следната команда:

chmod -x папка

Контрол на достъпа

Разрешенията за папка са важен инструмент за контрол на достъпа до файловете и папките на Linux. Чрез внимателно задаване на разрешенията можете да осигурите, че само оторизирани потребители могат да извършват определени действия върху определени файлове и папки.

Допълнителни съвети

 • Когато създавате нова папка, винаги задавайте на собственика на папката пълни права.
 • Ако искате да ограничите достъпа до папка, задайте на групата и на всички останали потребители само разрешение за четене.
 • Ако искате да ограничите достъпа до файлове в папка, задайте на папката разрешение за четене и на файловете разрешение за запис само за собственика.

Примерен сценарий

Да предположим, че имате папка, наречена лични_файлове, в която съхранявате лични файлове. Искате да ограничите достъпа до папката, така че само вие да можете да създавате, редактирате и изтривате файлове в нея.

За да направите това, изпълнете следната команда:

chmod 700 лични_файлове

Тази команда ще зададе на собственика на папката пълни права, а на групата и на всички останали потребители няма да даде никакви права.

Ако искате да позволите на групата си да има право на четене на файловете в папката, изпълнете следната команда:

chmod +r лични_файлове

Тази команда ще добави разрешение за четене към групата.

Ако искате да позволите на всички потребители да имат право на четене на файловете в папката, изпълнете следната команда:

chmod 744 лични_файлове

Тази команда ще зададе на групата и на всички останали потребители право на четене

Заключение

Разрешенията за папка в Linux са крайъгълен камък на сигурността и функционалността на операционната система. Правилното им конфигуриране е от съществено значение за защитата на данните и за поддържането на ред във файловата структура. Системните администратори трябва да бъдат добре запознати с основните принципи и практики, свързани с разрешенията, за да осигурят стабилността и сигурността на Linux средата.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...