Основни команди в Linux: Ръководство за начинаещи

Основни команди в Linux: Ръководство за начинаещи

Linux операционната система предлага гъвкавост и мощ, като осигурява широк набор от команди, които позволяват на потребителите да управляват файловете, да изпълняват задачи и да администрират системата.

В тази статия ще разгледаме някои от най-основните и използвани команди в Linux, които са от съществено значение за нови потребители.

1. ls – Изброяване на файловете в текущата директория

ls е командата, която се използва за изброяване на файловете и директориите в текущата работна директория.

Пример:

ls

2. cd – Промяна на директория

cd се използва за промяна на текущата работна директория.

Пример:

cd Documents

3. mkdir – Създаване на нова директория

mkdir създава нова директория в текущата работна директория.

Пример:

mkdir NewDirectory

4. rm – Изтриване на файлове и директории

rm се използва за изтриване на файлове или директории.

Пример:

rm file.txt

5. cp – Копиране на файлове и директории

cp копира файлове или директории от едно място на друго.

Пример:

cp file.txt destination_directory/

6. mv – Преместване и преименуване на файлове и директории

mv се използва за преместване и преименуване на файлове или директории.

Пример:

mv file.txt new_location/

7. touch – Създаване на празни файлове

touch създава нови, празни файлове или обновява времената им.

Пример:

touch new_file.txt

8. grep – Търсене във файлове

grep търси текст във файлове и извежда редовете, които съдържат съответния текст.

Пример:

grep "search term" file.txt

9. chmod – Промяна на правата за достъп до файлове и директории

chmod променя правата за достъп до файлове и директории във файловата система.

Пример:

chmod 755 file.txt

chmod 755 file.txt

10. sudo – Изпълнение на команди с административни права

sudo се използва за изпълнение на команди с административни права.

Пример:

sudo apt-get update

Продължавам с таблица с команди за Linux

КомандаОписание
Създаване на мрежаcreating network => името на мрежата
Смяна на часовата зонаdpkg-reconfigure tzdata
Смяна на хост иметоhostnamectl set-hostname test-vm
Показва текущото име на хостаhostname
Смяна на IP на виртуалкаvi /etc/netplan/00-installer-config.yaml
Проверка за стартиран скрипт`ps -ef
Показване на текущата директорияpwd
Премахване на файлове и директорииrm -rf
Намиране на командаwhich
Стартиране на Bash скрипт./start.sh или bash start.sh
Показване на текущо влезлите потребителиw
Почистване на систематаsudo apt autoclean
Почистване на apt кешаsudo apt clean
Премахване на неизползвани пакетиsudo apt autoremove
Смяна на паролаpasswd
Показване на информация за дисковетеinxi -dzy
Показване на пълна информация за дисковетеinxi -dxxxyz
Премахване на repositorysudo add-apt-repository ppa: име - премахва repository-то
Проверка на версията на Linux Mintlsb_release -a
Показване на температурата на процесораwatch -n 2 sensors
Показване на температурата на видеокартатаwatch -n 2 nvidia-smi
Настройка на разрешения за частен ключchmod 600 id_rsa
Настройка на разрешения за публичен ключchmod 644 id_rsa.pub
Показване на директории в $PATHecho $PATH
Добавяне на директория към $PATHexport PATH="$HOME/skriptove:$PATH"
Актуализация на систематаsudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
Смяна името на хостаhostnamectl set-hostname ново име

Забележки:

  • Това са само някои от най-основните и полезни команди . В Linux има много други команди.
  • Някои команди може да имат различни опции и параметри.
  • За повече информация за дадена команда, използвайте man команда.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...