Полезни команди за настройка и управление на Linux система

Полезни команди за настройка и управление на Linux система

Linux системата е операционна система, базирана на ядрото Linux. По долу, ще ви покажа някой от най-използваните полезни команди за настройка и управление на Linux.

КОМАНДИОБЯСНЕНИЕ
~Този символ се използва, за да обозначи началната директория на потребителя, например “/home/потребител“.
cdТази команда се използва за смяна на текущата работна директория
pwdПоказва текущата директория, в която се намирате.
lsТази команда се използва, за да изброи съдържанието на текущата директория.
mvКомандата се използва за преместване на файлове или директории от едно място на друго.
mkdir името на папкаТази команда създава нова папка със зададеното име.
touch име на файлТази команда се използва, за да създадете празен файл
cpТази команда копира файлове и директории.
catПоказва съдържанието на текстови файл.
rmТази команда изтрива файл или директория
rm -rfТази команда премахва файлове и директории без въпроси за потвърждение.
source или съкратено .Тази команда се използва, за да изпълни командите от файл с команди (например скрипт).
ifconfigТази команда извежда информация за мрежовите интерфейси
ip aТази команда извежда информация за мрежовите интерфейси
df -hТази команда показва информация за заетото дисково пространство
wПоказва информация за текущо влезналите потребители.
passwdТази команда позволява на потребителя да смени своята парола.
hostnamectl set-hostnameТази команда се използва за промяна на името на хоста
tldrТази команда предоставя кратки резюмета и примери за употреба на команди в терминала.
whichКомандата се използва, за да намерите пълния път на изпълним файл на дадена команда.
inxi -dzy или inxi -dxxxyzКомандите inxi показват информация за хардуера на системата.
lsb_release -aПоказва информация за версията на Linux дистрибуцията.
watch -n 2 sensorsТази команда използва утилитата “sensors”, за да следи температурата на процесора с интервал от 2 секунди.
sudo add-apt-repository ppa:имеТази команда добавя ново репозиторий в APT.
sudo dpkg-reconfigure tzdataТази команда се използва, за настройка за времевата зона на системата.
pihole -a -pТова е команда за смяна на паролата на Pi-hole
sudo apt autoclean и sudo apt cleanТези команди почистват кеша на пакетите, използван от APT
sudo apt autoremoveТази команда премахва неизползвани пакети от системата.
chmod 600 id_rsa и chmod 644 id_rsa.pubТези команди задават разрешения на id_rsa ключове.
chmod +xТази команда се използва, за да добавите разрешение за изпълнение на файл.
./Тази команда се използва, за да изпълните файл, който се намира в текущата директория. На пример ./my_script.sh
sudo apt list –installed | grep име на програматаТази команда показва инсталираните пакети и търси специфична програма чрез филтър
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgradeТази команда се използва за обновяване на списъка с налични пакети и актуализиране на инсталираните пакети във вашата Linux система.
ps -ef | grep име на скриптТази команда извежда информация за процесите (-ef) и след това филтрира изхода с помощта на командата grep, за да намери процесите, свързани със зададеното име на скрипта.

Команди в Proxmox

Проксмокс (Proxmox Virtual Environment) е платформа за управление на виртуални машини и контейнери, която предоставя хипервизор на базата на KVM и контейнери на базата на LXC.

Ето някои от основните команди, които може да използвате в Proxmox:

КОМАНДИОБЯСНЕНИЕ
pct listТази команда се използва за изброяване на контейнерите (LXC контейнери) на вашата система.
pct enter и номерът на контейнераСлед въвеждането на тази команда, ще бъдете прехвърлени към командния интерфейс на контейнера, където можете да изпълнявате команди, да конфигурирате настройки и т.н.
pveversionПоказва версията на инсталирания Proxmox.
pct start и номерът на контейнераСтартира определен контейнер по номер (vmid).
pct stop и номерът на контейнераСпира определен контейнер по номер (vmid).
pct destroy и номерът на контейнераИзтрива контейнер, като го спира и изтрива всички свързани файлове.
pct reboot и номерът на контейнераТази команда се използва, за да рестартирате контейнер (LXC контейнер),
pct shutdown и номерът на контейнераТази команда се използва, за да спрете конкретен контейнер (LXC контейнер)

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Може да харесате още...