AI

Generative AI

Въведение в Generative AI

Generative AI (генеративен изкуствен интелект) представлява иновативен подход в областта...